close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

 • Kursy w Rydze

   

   

  Ambasada RP w Rydze we współpracy ze Szkołą Polską im. Ity Kozakiewicz organizuje kursy języka polskiego dla początkujących. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Szkole Polskiej przy ulicy Nicgales 15. Organizatorzy zapewniają multimedialne pomoce dydaktyczne. W wypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Panią Krystyną Barkowską (tel. +371 6703 15 03, e-mail: krystyna.barkowska@msz.gov.pl ).

   

   

  Kursy w Jelgavie

   

   

  Związek Polaków na Łotwie Oddział w Jelgavie organizuje kursy języka polskiego dla młodzieży i osób dorosłych. Bezpłatne zajęcia odbywają się w Centrum Integracji przy ulicy Sarmas 4 w Jelgavie. Zajęcia dla osób dorosłych odbywają się we wtorki i piątki o godz. 17.00, zaś dla młodzieży w soboty. W wypadku zainteresowania uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Marią Kudriavcevą (tel. +371 291 170 87).

   

  Kursy on-line

   

  Wszystkie osoby, zainteresowane nauką języka polskiego przez Internet, zachęcamy do zapoznania się z ofertą GoPolish, przygotowaną przez firmę Interrete. Interrete proponuje swoim uczniom naukę w trybie indywidualnym, w parach lub w grupach czteroosobowych. Zajęcia realizowane w ramach GoPolish odbywają się w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype).  Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się bezpośrednio z dyrektorem Interrete, Anną Krzyżanowską, pod numerem telefonu (+48) 608 797 542 lub na stronie internetowej www.gopolish.pl

   

  Zapraszamy także do odwiedzania strony www.go-poland.pl. Znajdą tam Państwo wyszukiwarkę kierunków studiów prowadzonych w Polsce w językach obcych („Studyfinder”) na wszystkich trzech poziomach kształcenia, w tym kursów typu „non-degree”. Aplikacja ta jest na bieżąco uaktualniana przez polskie uczelnie. Na stronie można znaleźć informacje  dot. ponad  500 programów studiów.

   

  Historia języka polskiego

   

  Język polski jest jednym z zachodniosłowiańskich języków indoeuropejskich. Język polski zaczął się kształtować w X w. Decydującym czynnikiem było powstanie i rozwój państwa polskiego. Język polski jest fleksyjny, ma siedem przypadków, dwie liczby, trzy rodzaje w liczbie pojedynczej i dwa w mnogiej. Do czasowników stosuje się kategorie osoby, czasu, trybu, strony i aspektu. Zachowały się w nim samogłoski nosowe, co jest wyjątkiem wśród języków słowiańskich. Odróżnia go od nich także akcent, który pada na przedostatnią sylabę - w innych językach słowiańskich akcent jest ruchomy. Cudzoziemcom, a także wielu Polakom z dziada pradziada, trudność sprawia opanowanie pisowni wyrazów z ż i rz, u i ó, h i ch, ponieważ w mowie brzmią identycznie lub prawie identycznie. Gramatyka i interpunkcja polska mają ogromną liczbę reguł i dwa razy tyle wyjątków od nich - pewnie dlatego mówi się, że język polski jest jednym z najtrudniejszych języków świata. Ocenia się, że język polski jest językiem ojczystym dla ok. 44 milionów ludzi na świecie, mieszkańców Polski oraz Polaków zamieszkałych za granicą (Polonia).

   

  Słowniki i leksykony online:

   

  Wielki Słownik Ortograficzny Języka Polskiego PWN
  Słownik języka Polskiego PWN
  Słownik Wyrazów Obcych PWN
  Encyklopedia PWN
  Encyklopedia Internautica
  Ogólne polskie słowniki
  Wikipedia - PL

   

  Nauka języka polskiego online: http://www.polishonlinenow.com/

  W 2011 roku ukazał się obszerny "Słownik łotewsko-polski" pod redakcją dr. Albertsa Sarkanisa. Słownik zawiera około 48 000 haseł, z czego prawie 35 000 zostało opublikowanych po raz pierwszy. Przy jego powstawaniu brali udział studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.

   

   

  Certyfikaty jezyka polskiego jako obcego

  1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o zmianie Ustawy o języku polskim (Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 661), wprowadza możliwość uzyskiwania przez cudzoziemców lub obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną.

  2. Na podstawie tej ustawy w dniu 1 sierpnia 2003 roku wręczono akty powołania przewodniczącemu i członkom Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Zadaniem Komisji, powołanej w porozumieniu z Ministrem Kultury, jest sprawowanie nadzoru nad egzaminami przeprowadzanymi przez państwowe komisje egzaminacyjne, powoływanie ich składów, organizacja i prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów.

  3. Szczegółowe zadania i regulamin działania Komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 X 2003 (Dziennik Ustaw nr 191, poz. 1870).

  4. Dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego będzie wydawany przez Komisję certyfikat. Egzaminy będą przeprowadzane na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, średnim ogólnym i zaawansowanym. Wzór certyfikatu, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 X 2003 (Dziennik Ustaw nr 191, poz. 1871).

  5. Jednostką organizacyjną, odpowiedzialną za obsługę administracyjną i finansową Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz komisji przeprowadzających egzaminy, jest Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszelkich informacji na temat egzaminów z języka polskiego jako obcego udziela utworzony w tym Biurze Sekretariat Komisji.

  6. Uruchomienie systemu urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego pozwala na dostosowanie się do systemu potwierdzania znajomości języków obcych w krajach Unii Europejskiej i jest odpowiedzią na istniejące w kraju i za granicą zapotrzebowanie instytucji i osób indywidualnych.

  7. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie.

  8. Pierwsze państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego odbyły się w 2004 roku. Opracowane zostały standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych poziomów, a także informacje ogólne dla zdających. Powstały dwie serie prototypowych testów certyfikatowych, z których jedna została wypróbowana we wszystkich ośrodkach nauczania języka polskiego i kultury polskiej dla cudzoziemców, reprezentowanych w Komisji. Uruchomiony został system zbierania i weryfikacji zadań testowych i szkolone są zespoły egzaminacyjne.

  9. Bieżące informacje na temat pracy Komisji i przygotowań do przeprowadzania egzaminów zawierają Aktualności.

  10. Omówienia materiałów roboczych i publikacji Komisji zamieszczane są w Archiwum.

  Standardy wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego
  Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. (poz. 1871)

   

  Dodatkowe informacje:
  Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości
  Języka Polskiego jako Obcego

  ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa
  Tel.: +48 22 827 94 10; Fax: +48 22 826 28 23
  E-Mail: certyfikacja@buwiwm.edu.pl


  Podręczniki do nauki języka polskiego (wybór)

  Język polski dla dzieci

  • Szelc-Mays Magdalena: Tańce malowane - Podręcznik dla dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym, Universitas, Kraków 2003.
  • Szelc-Mays Magdalena: Moje literki, Universitas, Kraków 2002.

  Podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A0       

             Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska: „Start 1

   

  Poziom podstawowy (A1, A2)

  • Dąbrowska Anna, Łobodzińska Romana: Polski dla cudzoziemców, Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
  • Gołkowski Marek, Kiermut Anna, Kuc Maria, Majewska - Mayers Małgorzata: Gdybym znał dobrze język polski..., Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997.
  • Gałyga Danuta: Ach, ten język polski,Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2002.
  • Janowska Aleksandra, Pastuchowa Magdalena: Dzień dobry, ! Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999.  
  • Kotyczka Józef, Mówimy po polsku. T. 1 Instytut Polonijny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.  
  • Kucharczyk, Janusz: Zaczynam mówić po polsku, Wing, Łódź 1995.
  • Kurzowa Zofia: Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Universitas, Kraków 2005.
  • Lechowicz Jolanta, Podsiadły Joanna: Ten, ta, to - ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Wing, Łódź 2001.
  • Lipińska Ewa: Nie ma róży bez kolców, Universitas, Kraków 1999.  
  • Małolepsza Małgorzata, Szymkiewicz Aneta: "Hurra", T. 1., Prolog, Kraków 2006.
  • Mędak Stanisław: Chcę mówić po polsku, Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996.
  • Mędak Stanisław: Słownik odmiany rzeczowników polskich, Universitas, Kraków 2004.
  • Mędak Stanisław: Praktyczny słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Universitas, Kraków 2004.
  • Miodunka Władysław: Cześć, jak się masz? I - Spotkajmy się w Polsce, Universitas, Kraków 2006.
  • Miodunka Władysław: Cześć, jak się masz? II - Spotkajmy się w Europie, Universitas, Kraków 2006.
  • Miodunka Władysław: Uczmy się polskiego, T. 1., Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 1996.
  • Pančiková Marta, Stefańczyk Wiesław: Po tamtej stronie Tatr, Universitas, Kraków 2003.
  • Pasieka Małgorzata: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
  • Pelc Teresa: Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne, Wing, Łódź 1997.
  • Seretny Anna: A co to takiego?, Unieversitas, Kraków 2003.
  • Szelc-Mays Magdalena: Nowe słowa - stare rzeczy, Universitas, Kraków 2004.
  • Szelc-Mays Magdalena: Słowa i słówka, Universitas, Kraków 2003.

  Poziom średniozaawansowany (B1, B2)

  • Bajor Ewa, Madej Eliza: Wśród ludzi i ich spraw, Warszawa / Łódź 1999.
  • Bartnicka Barbara, Dąbkowski Grzegorz, Jegiel Wojciech: Uczymy się polskiego, Wyd. Takt, Kielce 1998.
  • Burkat Agnieszka, Jasińska Agnieszka: "Hurra", T. 2, Prolog, Kraków 2006.
  • Garncarek Piotr: Czas na czasownik, Universitas, Kraków 2001.
  • Iglowska Teresa: Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
  • Klebanowska Barbara: Synonimia składniowa - ćwiczenia dla cudzoziemców, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
  • Kotyczka Józef u.a., Mówimy po polsku, T. 2, Volk-und-Wissen-Verl., Berlin 1990.
  • Kurzowa Zofia: Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego, Universitas, Kraków 2005.
  • Lewiński Piotr: Oto polska mowa, Wrocław 2001.
  • Lipińska Ewa: Z polskim na ty, Universitas, Kraków 2004.
  • Lipińska Ewa: Nie ma róży bez kolców, Universitas, Kraków 1999.
  • Lipińska Ewa, Dąbka Elżbieta G.: Kiedyś wrócisz tu... gdzie nadwiślański brzeg, T.I, Universitas, Kraków 2003.
  • Lipińska Ewa: Księżyc w butonierce, Universitas, Kraków 2004.  
  • Mędak Stanisław: Co z czym?, Universitas, Kraków 2002.
  • Mędak Stanisław: Praktyczny słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Universitas, Kraków 1997.
  • Mędak Stanisław: Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich, Universitas, Kraków 2005.
  • Mędak Stanisław: Słownik odmiany rzeczowników polskich, Universitas, Kraków 2003.
  • Mędak Stanisław: Liczebnik też się liczy, Universitas, Kraków 2004.
  • Miodunka Władysław: Uczmy się polskiego, T. 2., Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 1996.
  • Pelc Teresa: Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne, Wing, Łódź 1997.
  • Polakiewicz Leonard A.: Intermediate Polish. A cultural reader with exercises, Wyd. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 1999.
  • Pyzik Józef: Iść czy jechać?, Universitas, Kraków 2003.
  • Pyzik Józef: Przygoda z gramatyką, Universitas, Kraków 2003.
  • Szelc-Mays Magdalena: Coś wam powiem..., Universitas, Kraków 2006.

  Poziom zaawansowany (C1, C2)

  • Klebanowska Barbara: Synonimia składniowa - ćwiczenia dla cudzoziemców, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
  • Lipińska Ewa: Księżyc w butonierce, Universitas, Kraków 2004.
  • Lipińska Ewa: To samo słońce, Universitas, Kraków
  • Lipińska Ewa: Lektury podręczne, Universitas, Kraków
  • Lipińska Ewa, Dąbka Elżbieta G.: Kiedyś wrócisz tu... by szukać nowych dróg i gwiazd, T. II, Universitas, Kraków 2005.
  • Mosiołek - Kłosińska Katarzyna: Formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Felberg, Warszawa 2001.
  • Mędak Stanisław: Co z czym?, Universitas, Kraków 2002.
  • Pięcińska Anna: Co raz wejdzie do głowy - już Pyzie z niej nie wyjdzie, Universitas, Kraków 2006.
  • Pyzik Józef: Przygoda z gramatyką, Universitas, Kraków 2003.
  • Pyzik Józef: Iść czy jechać?, Universitas, Kraków 2003.
  • Seretny Anna: Uczyć się czytając - Ćwiczenia rozwijające sprawność czytani

  Inne polecane podręczniki

  • Bartnicka Barbara, Satkiewicz Halina: Gramatyka języka polskiego - podręcznik dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Warszawa 2004.
  • Bajor Ewa, Madej Eliza, Wśród ludzi i ich spraw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 1999.
  • Kaleta Zofia: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
  • Mędak Stanisław: Język polski a la carte. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
  • Miodunka Władysław: Uczymy się polskiego, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa 1996.

  Przeprowadzane są kursy języka polskiego w ramach tzw. szkół letnich w Polsce

   

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  ul. Garbarska 7A, ­31 131 Kraków
  Tel.: (0048)12/ 42 13 692, Fax: (0048)12/ 42 27 701
  E-Mail: plschool@if.uj.edu.pl

   

  PROLOG Szkoła Języków Obcych
  ul. Bronowicka 37, 30 084 Kraków
  Tel.: (0048)12 / 63 84 565, Tel./Fax: (0048)12 / 63 84 550
  E-Mail: prolog@prolog.edu.pl

  Varia - Centrum Języka Polskiego
  ul. Michałowskiego 2/3, 31 126 Kraków
  Tel.: (0048)12 / 63 35 871
  E-Mail: info@kurspolskiego.com ; info@varia-course.com

   

  ABC School of Polish
  ul. Modrzewiowa 7
  84-300 Lębork
  tel. 00 48 59 862 09 83
  e-mail: polski@jestsuper.pl
  https://www.learn-polish.pl/

   

  Uniwersytet Wrocławski
  pl. Biskupa Nankiera 15, 50 140 Wrocław
  Tel.: (0048) 71 / 375 25 70, Fax: (0048) 71 / 375 28 04
  E-Mail: sjpik@uni.wroc.pl

   

  Uniwersytet Śląski
  pl. Sejmu Śląskiego 1, 40 032 Katowice
  Tel./Fax: (0048)32/ 25 12 991
  E-Mail: szkola@homer.fil.us.edu.pl

   

  Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Al. Racławickie 14, 20 950 Lublin
  Tel.: (0048) 81 / 44 54 111, Fax: (0048) 81 / 44 54 113
  E-Mail: polski@kul.lublin.pl

   

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ul. Fosa Staromiejska 3, 87 100 Toruń
  Tel.: (0048)56 / 61 13 577, Fax: (0048)56 / 62 26 659
  E-Mail: oberlan@maius.uni.torun.pl

   

  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Al. Niepodległości 4, 61 874 Poznań
  Tel./Fax: (0048)61/ 85 37 464
  E-Mail: schoolpl@amu.edu.pl

   

  Uniwersytet Warszawski
  Krakowskie Przedmieście 32, 00 927 Warszawa
  Tel.: (0048) 22/ 55 21 530, Fax: (0048) 22/ 55 21 555
  E-Mail: polonicum@uw.edu.pl

   

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
  ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
  Tel.: (0048) 22/ 561 89 63, Fax: (0048) 22/ 561 89 03
  E-Mail:polish.wnh@uksw.edu.pl

   

  Klub Dialogu - Szkoła Języka Polskiego

  ul. Krakowskie Przedmieście 13 pok. 156
  00-071 Warszawa

  e-mail: info@klubdialogu.pl
  tel: (+48 22) 498 10 10
  tel/fax: (+48 22) 827 49 04
  tel. kom.: (+48) 664 788 004

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: