close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • LITERATURA

 • HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ  

  Literatura polska swoją odmienność i odrębność, fascynującą różnorodność, ale i utrudniającą jej światową karierę hermetyczność, zawdzięcza związkom z powikłanymi, dramatycznymi dziejami Polski. Od początków - a ierwsze literackie teksty pisane po polsku pochodzą z XIII w. - aż do schyłku XVIII stulecia polska literatura, literatura wolnego kraju (w wieku XVI nawet mocarstwa), przeżywa wszystkie przygody i przemiany literatury europejskiej, wydając epokowej miary poetów, jak Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp Sarzyński czy Ignacy Krasicki, zaliczanych do europejskiej czołówki twórców renesansu, baroku i oświecenia.

  Schyłek XVIII w., kiedy Polska traci niepodległość i na ponad 120 lat przestanie istnieć jako państwo, to moment, w którym rodzi się niezwykła sytuacja, obfita w ożywcze, ale i zabójcze dla literatury konsekwencje. Dla pozbawionego własnego państwa narodu pisarz staje się niemal wszystkim: duchowym (a nieraz i politycznym) przywódcą, autorytetem moralnym, prawodawcą, przewodnikiem. Literatura - jedyną formą ekspresji i zachowania narodowej kulturowej tożsamości. Język - jedyną ojczyzną. To powoduje, że w polskiej literaturze XIX w. - jak nigdy przedtem ani potem - słowo poety zyskuje status najwyższego dobra, prawa, prawdy, niemal objawienia. Poeta staje się narodowym "wieszczem i prorokiem", literatura - "służbą, posłannictwem, misją". Temu zadaniu mogli sprostać tylko najwięksi, genialni poeci XIX wieku: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid.

  Obarczona patriotycznym obowiązkiem literatura będzie odtąd w różnych momentach polskiej historii poddawać się presji ludu albo buntować się przeciw jego ciężarowi. Pomiędzy tym "obowiązkiem" i "buntem" rozpościera się nadzwyczajnie bogaty - ideowo i estetycznie - obszar, w jakim funkcjonują do dziś polska poezja, proza, dramat.

  Pomiędzy uniwersalnością a hermetyzmem - ten dylemat i dramat obrazują choćby losy i europejskie znaczenie pierwszych polskich noblistów literackich. Henryk Sienkiewicz (1846-1916), autor zawrotnie popularnych, "pisanych ku pokrzepieniu serc" powieści historycznych z dziejów Polski (do dziś - najpowszechniej czytane w kraju książki), światową sławę zyskał za Quo Vadis, powieść ukazującą kształtowanie się chrześcijaństwa, wielokrotnie później filmowaną, m.in. we Włoszech, w USA i w Polsce. W roku 1905 otrzymał nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Władysław Stanisław Reymont (1867-1925) został nagrodzony za wolną od polskich tajemnic i problemów epopeję "Chłopi".

  Literatura polska XX wieku - zwłaszcza po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej - z buntu przeciw owym "obowiązkom" uczyniła jeden ze swoich najistotniejszych wyróżników. Witold Gombrowicz, zapewne najwybitniejszy polski prozaik współczesny o światowym rozgłosie i znaczeniu - właśnie z wyzwalania, "wydobywania się z polskości" uczynił główny temat swojej nowatorskiej twórczości.

  Nieznane dotąd tony - wieloznacznej groteski, filozoficznego katastrofizmu - pojawiają się w pisarstwie Brunona Schulza i Stanisława Ignacego Witkiewicza, którego twórczość dramatyczna zapowiadała "teatr absurdu".

  Literatura polska z epoki rządów komunistycznych rozwijała się jakby dwutorowo. Z jednej strony - wolna od ograniczeń cenzury i wszelkich "ideologicznych serwitutów" - literatura emigracyjna (Miłosz, Gombrowicz, Herling-Grudziński, Kołakowski); z drugiej - literatura tworzona w kraju, która musiała, odnaleźć dla siebie taki sposób istnienia i taki język, który pomimo wszelkich ograniczeń umożliwiałby jej w miarę normalne mówienie. Powstanie po 1976 r. "drugiego obiegu" literackiego - nielegalnych podziemnych pism i wydawnictw - w jakimś sensie ocaliło polską literaturę, a co więcej - przyczyniło się do historycznych przemian, w których kulminacją był rok 1989.

  Paradoksalnie: trudne dla wolności słowa warunki istnienia i historyczne, zakorzenione jeszcze w tradycji XIX-wiecznej, uwarunkowania, przyczyniły się do ukształtowania fenomenu "polskiej szkoły poezji", której światowe znaczenie i oddziaływanie trudno dziś przecenić, a której najistotniejszy wyróżnik stanowi umiejętność mówienia o losach jednostki ludzkiej uwikłanej w historię, mówienia łączącego w sobie perspektywę indywidualną z uniwersalną, egzystencjalną i metafizyczną z historyczną.

  Z zupełnie innego punktu widzenia - i odmiennym językiem - zapisuje ten los groteskowa dramaturgia Sławomira Mrożka. Jeszcze inaczej opowiada o nim, stanowiąca odrębny i popularny na świecie gatunek "polska szkoła reportażu". Obraz dopełnia, tłumaczona na wiele języków, twórczość prozatorska Jerzego Andrzejewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Szczypiorskiego, Marka Hłaski. Także - w osobnej własnej poetyce filozoficznej "science-fiction" - twórczość Stanisława Lema, zapewne najważniejszego dziś, w skali światowej, pisarza tego gatunku.

  Po upadku komunizmu w 1989 r. w polskiej literaturze pojawiają się lub nabierają znaczącej siły wyrazu nowe tendencje, z których najistotniejsze i najciekawsze literacko wydają się próby poszukiwania w skomplikowanej historii najnowszej własnych duchowych korzeni czy własnej "małej ojczyzny" (powieści Pawła Huelle, Stefana Chwina, Antoniego Libery), a także próby wprowadzenia do literatury języka współczesnych mass-mediów, znaków i bohaterów kultury masowej.

  Pomiędzy tradycją a teraźniejszością, pomiędzy "powinnością" a "buntem", pomiędzy metafizyką a historią rozwija się współczesna literatura polska, literatura "w drodze", w nieustannym biegu, dążeniu i pragnieniu zrozumienia i zapisania, utrwalania i ocalenia prawdy o ludzkiej przygodzie w świecie...

  Teatr absurdu    

  Światowa kariera dramatów S.I. Witkiewicza - Witkacego (1885-1939) rozpoczęła się dopiero w latach 50. XX w. Ich konstrukcja, odwołująca się do sztuczności rzeczywistości teatralnej i całkowita rezygnacja z budowania iluzji, budząca wcześniej zarzuty "niezrozumiałości" stała się wtedy bliska poetyce modnego "teatru absurdu". Co więcej, hekatomba II wojny światowej i podział Europy po jej zakończeniu zdawały się potwierdzać katastroficzne diagnozy Witkacego: skazany na zagładę porządek starego świata zastępowała dyktatura ogłupiałych mas, a rewolucja nie przynosiła wyzwolenia nawet jej sprawcom. Grozę tych zapowiedzi Witkacy "oswajał" typowym dla groteski czarnym humorem, zarówno w powieściach (Pożegnanie jesieni), jak i w utworach scenicznych, z "Szewcami" na czele.

  Do tej samej szuflady usiłowano włożyć dramaturgię Witolda Gombrowicza (1904-1969), który od przedwojennej jeszcze Iwony, księżniczki Burgunda, poprzez Ślub aż po jeden z ostatnich utworów - "Operetkę" przenosił do teatru problematykę swych powieści. Sytuacje sceniczne - bezpośrednie "fizyczne" relacje między aktorami znakomicie nadawały się do przekazania głównych elementów gombrowiczowskiej filozofii, będąc przejawem wzajemnego stwarzania się ludzi - z konwencji, społecznych ról i nieustannych prób podporządkowania innych własnym wyobrażeniom.

  Hasło "teatr absurdu" ułatwiło międzynarodowy start dramatom Sławomira Mrożka (1930), od entuzjastycznie przyjmowanego na scenach europejskich "Tanga" po "Emigrantów". Co prawda sam autor podkreślał, że więcej absurdalnych rzeczy można dostrzec w rzeczywistości (zwłaszcza PRL-u lat 60.) niż w jego sztukach, jednak groteskowy śmiech także w jego twórczości był odpowiedzią na deformacje współczesnego świata, rozpad norm i wartości.

  Kolejny z polskich dramatopisarzy, którego utwory są często grywane na świecie, Janusz Głowacki (1938), początkowo prozaik i scenarzysta filmowy, zaczerpnął od poprzedników skłonność do kreowania zabawnych sytuacji obrazujących nader poważne tematy i wspierany szyderstwem dystans do bohaterów. Począwszy od Antygony w Nowym Jorku posługuje się aluzją literacką, tworząc nowe konteksty dla postaci wywodzących się z najważniejszych dzieł dramaturgii światowej (Fortynbras się upił, Czwarta siostra).

  Polska szkoła poezji    

  Mianem "polska szkoła poezji", utworzonym zresztą poza Polską, zwykło się określać twórczość grona wybitnych poetów współczesnych. Nie jest to jednak typowy termin literacki i nie odnosi się do "grupy poetyckiej" czy "kierunku". Co więcej, skupiając się na biografii i dokonaniach wymienianych przy tej okazji postaci, zauważa się głównie różnice, a nie podobieństwa.

  Czesław Miłosz (1911-2004) - świadek wieku XX, zaznał goryczy losu emigranta i został uhonorowany wieloma nagrodami, które zwieńczyła nagroda Nobla w 1980 r.; sukcesy odnosi też jako eseista, powieściopisarz, tłumacz; w utworach poetyckich, różnorodnych gatunkowo, o niezwykle rozległej tematyce, osiąga "genialną prostotę".

  Tadeusz Różewicz (1921) - przedstawiciel "pokolenia wojennego", odbudowujący świat wartości i kwestionujący je na nowo; z jego poetyki wywiedziono nazwę nowatorskiego systemu poetyckiego (tzw. czwarty lub różewiczowski system); dramaturg (Kartoteka, Spaghetti i miecz) rozbijający teatr i wszelkie jego utarte konwencje; prozaik.

  Julia Hartwig (1921) - poetka, tłumaczka, eseistka, autorka książek dla dzieci i monografii Apollinaire’a; postać i twórczość wymykająca się klasyfikacjom, w tomie Błyski (2002) osiągnęła autonomiczną formę notatnika poetyckiego.

  Zbigniew Herbert (1924-1998) - Sokrates poezji, z każdej sytuacji - zaczerpniętej z codzienności czy z mitologii - wydobywający refleksję etyczną; eseista i dramaturg; Pan Cogito, niepozorny bohater jego wierszy, stał się postacią archetypiczną, może jedyną wykreowaną w literaturze drugiej połowy XX w.

  Wisława Szymborska (1923) - poezja dawkowana skromnie, jak najcenniejsze lekarstwo, zawsze zaskakująca - jak sławetny powtórzony ukłon podczas ceremonii wręczania nagrody Nobla w 1996 r., biorący w ironiczny nawias naukowo brzmiące uzasadnienie przyznania tej nagrody: "za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości".

  Adam Zagajewski (1945) - od młodzieńczej kontestacji do czystego piękna, świadomy wybór osobnej, własnej drogi dokonany w najtrudniejszym momencie historycznym, gdy zdawało się, że Solidarność i samotność może być tytułem tomu esejów, a nie - jak się okazało - świadectwem podjętej decyzji, warunkującej życie i twórczość.

  Cóż więc łączy tak odmienne głosy poetyckie? Umiejętność mówienia o najistotniejszych: egzystencjalnych, etycznych, metafizycznych, religijnych doświadczeniach i wyborach człowieka, głębokość i mądrość refleksji, waga problematyki, rozmaitość i bogactwo środków artystycznych. I zapewne coś jeszcze: nie byłoby tak wyjątkowego zjawiska w liryce światowej bez "zaplecza", czyli wielu jeszcze, wcale nie gorszych - choć z różnych przyczyn mniej znanych poetów oraz poczucia, że kierowane do odbiorców słowa nie trafiają w pustkę, ale są oczekiwane i naprawdę potrzebne.

  Polska szkoła reportażu

  Reportaż jako samoistne zjawisko ukształtował się dopiero w XX w., a w piśmiennictwie polskim już w dwudziestoleciu międzywojennym był traktowany jako jeden ze szczególnie atrakcyjnych "gatunków granicznych" literatury. Nawiązanie do popularnych w XIX w. pamiętników, gawęd i kronik ułatwiło niemal natychmiastowe wykroczenie poza dokumentalny zapis rzeczywistości. Skupienie na losach autentycznych postaci, połączone z dążeniem do uogólnienia, okazało się techniką narracyjną, która umożliwiła literacką diagnozę tragicznych zdarzeń XX w., wieku totalitaryzmów, wojen, holokaustu.

  Rozwój "polskiej szkoły reportażu" był związany z wydarzeniami II wojny światowej. Jednak dzieła K. Pruszyńskiego czy M. Wańkowicza wyraźnie zmierzały w kierunku prozy fabularnej. Odmienną metodę wybrali: Zofia Nałkowska w Medalionach - ascetycznym świadectwie holokaustu, i Tadeusz Borowski, którego opowiadania rozgrywające się w obozie zagłady, zaliczone początkowo do literatury faktu, postawiły oskarżenie światu, traktującemu człowieka jak towar. Gustaw Herling-Grudziński wykorzystał przeżycia z sowieckich łagrów do postawienia na nowo pytań o podstawowe kwestie etyczne i religijne. Głębia problematyki Innego świata sprawia, że opinia Bertranda Russella, który zaliczył tę książkę do "najważniejszych i najwybitniejszych, jakie ukazały się w XX w." nie traci aktualności.

  Autentyczne wydarzenia - od ofiary ojca Maksymiliana Kolbego w Auschwitz po zbrodnię bandy Mansona w kalifornijskiej willi Romana Polańskiego - przywołuje Jan Józef Szczepański w utworach tomu Przed nieznanym trybunałem, aby uczynić je przedmiotem refleksji dotyczącej moralności. Holocaust jest wciąż obecny w losach postaci opisywanych przez Hannę Krall (Zdążyć przed Panem Bogiem, Taniec na cudzym weselu, Sublokatorka), ale jej książki to nie tylko utrwalenie pamięci, to próba zrozumienia współczesnego świata. Podobną rolę pełnią egzotyczne kraje w dziełach Ryszarda Kapuścińskiego (Cesarz, Szachinszach, Imperium). Odległe w czasie wydarzenia, obce obyczaje, przewroty polityczne - służą interpretacji ludzkiej egzystencji i sensu coraz gwałtowniejszych przemian rzeczywistości. Taka perspektywa jest zapewne głównym powodem światowej popularności tych autorów.
   

  Magia miejsca

  Magia miejsca. Czy jest coś takiego i czy to ona sprawia, że najgłośniejsze debiuty prozatorskie ostatnich lat obudziły żywe zainteresowanie w kilkunastu krajach? Z Gdańskiem wiąże się wydany w 1995 r. Hanemann Stefana Chwina (1949), podobnie jak wcześniejszy, opublikowany w 1987 r. Weiser Dawidek Pawła Huelle (1957), z Gdańskiem, gdzie toczy się też akcja Blaszanego bębenka G. Grassa. Nie trzeba odzierać tych książek z właściwej im aury tajemniczości, aby odkryć, że źródła owej magii dają się zracjonalizować: to uczciwy powrót do trudnej przeszłości, tworzonej przez ludzi różnych narodów, kultur, religii i języków, żyjących niegdyś obok siebie. I że taką magiczność zyskują także inne miejsca, jak Wiedeń, Warszawa czy Kraków, opisywane w sadze rodzinnej Joanny Olczak-Ronikier W ogrodzie pamięci. Powodzenie u czytelników, przyznanie jej w 2002 r. Nike - najważniejszej polskiej nagrody literackiej, wykupienie opcji na tłumaczenia na 12 języków - wszystko to potwierdza triumf, nie miejsca przecież, ale literatury przeciwstawiającej się zniszczeniom, zagładzie, okrucieństwu historii, zapomnieniu.


  POLSCY PISARZE NA ŁOTWIE

  Benisławska Konstancja (ur. 6 stycznia 1747, zm. 8 listopada 1806) - polska poetka. Pochodziła ze spolonizowanej szlachty inflanckiej o korzeniach niemieckich - z rodu Ryck (Ryk, von Ryck). Wychowała się i całe życie spędziła w Inflantach: na północny wschód od Dyneburga, na terenie dzisiejszej Łotwy. Wyszła za mąż za Piotra Benisławskiego, stolnika inflanckiego, wychowała 8 dzieci (podobno urodziła 22). Administrowała majątkiem męża, brała udział w życiu towarzyskim, pod koniec życia ufundowała szpital w Zosołach. Benisławska jest autorką tomu wierszy Pieśni sobie śpiewane, wydanego w Wilnie w 1776 roku. (Konstancja Benisławska, Pieśni sobie śpiewane, wyd. Tomasz Chachulski, Warszawa 2000).

   


   

  Borch Michał (ur. 11 stycznia 1806 r.) Rodzice Józef Henryk i Anna z Bohomolców. Po śmierci ojca odziedziczył majątek w Prelach. Michał Borch był wielkim patriotą związanym z ziemią ojczystą. Jego wiersze oraz artykuły publicystyczno-naukowe ukazywały się na łamach Rubona (Dzieje w legendzie, Dwa słowa o Dźwinie, Wiadomość poczerpniętą z lustracji kościołów katolickich i stanu parafii w roku 1613 na Inflanciech odbytej, poemat Gercike, fragmenty powieści poetyckiej Rohneda). Jego utwory drukowane były także w Tygodniku Petersburskim i w Ondynie Druskinnickich Źródeł (m.in. Na piaskach, 1844, z. 6 i 7). Zasłynął również jako tłumacz Mickiewiczowskiego Farysa (Petersburg 1833) oraz Konrada Wallenroda. Zafascynowany poezją Bohdana Zalewskiego przełożył Przenajświętszą Rodzinę na język francuski. W roku 1856 wydał poemat Sny ducha.


   

  Daukszta Olga  (ur. 1893 w Rydze zm. w 1956 r. w Daugavpils, pochowana na cmentarzu na Grzywie) poetka, nauczycielka. Wydała kilka tomików poetyckich: "Dźwina o zmierzchu" (Dyneburg 1930), "Błękitne inicjały" (1933), "Walet kierowy" (1937). Ddrukowała wiersze w „Kamenie", w „Skamadrze", „Poezja polska 1914 - 1939" (antologia)  wybór i opracowanie Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak, Warszawa, Czytelnik, 1962. Pozostawiła po sobie maszynopisy i rękopisy w języku polskim i rosyjskim. O sobie poetka pisała: „Nie jestem Rosjanką ani prawosławną, jak niektórzy myślą, jestem katoliczką ochrzczoną w Ryskim kościele (...) nazwisko moje jest żmudzkie, a może tatarskie (...) myślę, że jestem w zgodzie ze swym sumieniem i nazwiskiem, tylko mniej tu wikingów i prusów, ale przeważają Żmudzini, Jadźwingowie, Tatarzy. Wszak i ja mam kose oczy, szerokie plecy, nieduży wzrost (...) W rodzinie mojej nie brak przyzwoitych nazwisk polskich i niemieckich. Piszę po polsku i lubię Polaków, bo byli zawsze dla mnie dobrzy, czego nie mogę powiedzieć o innych narodach, z którymi mnie życie zetknęło" (fragmenty listów pisanych przez Dauksztę, przywołane przez K.A. Jaworskiego w książce "W kręgu Kameny" z 1966 r.). 

   


  Drejka (Dreika) Dagnija (ur. 1951) - łotewska poetka pochodzenia polskiego, pisze również po polsku; studiowała filologię francuską i angielską na Uniwersytecie Łotewskim razem z Itą Kozakiewicz. Autorka wielu wierszy i prozy łotewskiej - pierwszy tomik poezji ukazał się w 1971 r. Tłumacz poezji polskiej (m.in. "Trzy poematy" Karola Wojtyły).

   


   

  Hylzen Jan August herbu Hilzen (ur. 1702 - zm. 14 lutego 1767 w Warszawie), wojewoda miński od 1754, kasztelan inflancki od 1744, marszałek Trybunału Litewskiego w latach 1749-1750, starosta brasławski, parchowski i kazuński, kronikarz Inflant. Jest autorem jednego z najlepszych swego czasu opracowań historii Inflant i Księstwa Kurlandii i Semigalii: "Inflanty w dawnych swych i wielorakich aż do wieku naszego dziejach i rewolucyach, z wywodem godności i starożytności szlachty tamecznej, tudzież praw i wolności z dawna i teraz jej służących, zebrane i polskiemu światu do wiadomości w ojczystym języku podane przez Jaś. Wielm. Jmci pana Jana Augustyna Hylzena, Kasztelana Inflanckiego, Starostę Brasławskiego ... 1750". Ojcem jego był Jerzy Hylzen starosta marienhauski po którym, jeszcze za życia ojca, dostał z kancelarii królewskiej stosowny przywilej i mógł posługiwać się tytułem starosta marienhauski i zasiadać w sejmiku w Dyneburgu. W 1735 został wybrany posłem z Inflant na Sejm pacyfikacyjny, popierał elekcję Augusta III. 4 lipca 1739 został powołany starostą grodowym brasławskim a 1 sierpnia 1744 król mianował go kasztelanem inflanckim. W związku z tą funkcją został również senatorem. W roku 1749 został wybrany deputatem do Trybunału Litewskiego w Wilnie i jego marszałkiem. Będąc bardzo pobożnym, przy udziale brata Jerzego biskupa smoleńskiego, zakładał w swoich dobrach w Inflantach misje, fundował szpitale, sprowadzając do nich panny miłosierdzia, budował szkółki we wsiach. Jego zaufanym współpracownikiem i plenipotentem był ksiądz Michał Roth nazywany apostołem łotewskim. Był fundatorem parafialnego kościoła w Dagdzie. Wielokrotnie posłował na Sejm z województwa inflanckiego. W 1754 został kawalerem Orderu Orła Białego. Do 1756 był stronnikiem Familii Czartoryskich. Jego rezydencją był zbudowany dla niego pałac nazwany później Pałacem Mostowskich w Warszawie.

   


   

  Iłłakowiczówna Kazimiera  (ur. w Wilnie 19 sierpnia 1889, zm. w Poznaniu 16 lutego 1983 roku) - poetka, tłumaczka. O latach  dziecięcych poetka  pisała: "Dzieciństwo spędziłam na dawnych Inflantach, w dzisiejszej Łotwie (...) najbliższą 'stolicą' tamtych stron był dzisiejszy Daugavpils, wówczas zwany Dyneburgiem, najbliższym miasteczkiem mojej wiejskiej okolicy był Krasław, a do kościoła jeździło się do Indrycy nad Dźwiną". Lata spędzone na Inflantach Polskich zostawiły trwały ślad w pamięci, życiu i twórczości Iłłakowiczówny. Tu otrzymała dobre wychowanie i zdobyła wykształcenie domowe, potwierdzone zdaniem egzaminów w szkole w Dyneburgu. Później uczyła się w Warszawie, Petersburgu, Genewie, Oksfordzie i Londynie. W 1910 roku studiowała w Krakowie polonistykę i anglistykę. Pierwszy swój tom wydała w 1911 roku ("Ikarowe Loty"). Tomiki "Śmierć Feniksa", "Połów", "Popiół i perły", "Płaczący ptak", "Ballady bohaterskie", "Słowik litewski", "Dziwy i straszydlaki" były wydarzeniami literackimi przed wojną i ugruntowały jej sławę, a "Popioły i perły" i "Słowik litewski" są świadectwem, że właśnie Litwa i Łotwa były dla Iłłakowiczówny ojczyzną i krajem lat dziecinnych, z których pozostało mnóstwo wspomnień. W swoich wyznaniach z 1981 roku pisała m.in.: "Dla mnie ojczyzną zawsze pozostanie Litwa i Łotwa. Wszystko inne - Warszawa i Poznań - było i jest zagranicą. Cały mój pejzaż jest stamtąd, z moich stron rodzinnych". Po wojnie ukazało się 19 tomów poetyckich.

   


  Manteuffel Gustaw Felician Nicolai  (ur. 18 listopada 1832 w Drycanach, łot. Dricāni zm. 24 czerwca 1916 w Bonifacowie w powiat lucyński) - baron, historyk i etnolog polski ze znanej inflanckiej rodziny Manteufflów z inflancko-niemieckiego rodu Soie (Zoge, potem Szoege), z linii wywodzącej się z siedziby rodowej Berzygal (Bērzgale) nieopodal Rzeżycy. Początkowo uczył się pod okiem matki, dbającej o wychowanie w duchu polskości, a od 15 roku życia uczęszczał do gimnazjum niemieckiego w Mitawie, w 1852 podjął studia na Wydziale Prawa uniwersytetu w Dorpacie, które ukończył w 1856 r., a tytuł magistra uzyskał w 1859. Interesował się m.in. muzyką, w tym także ludową muzyką łotewską, co zaowocowało opublikowaniem kilku prac na ten temat. Publikował też broszury, kalendarze i zbiory pieśni w dialekcie łatgalskim. Badacz dziejów Inflant, wydał m.in.: "Inflanty polskie", z przedmową Józefa Ignacego Kraszewskiego (Poznań, 1879), "Piltyń i archiwum piltyńskie" (Warszawa, 1889), "Kraslaw" (1901), "Cywilizacja, literatura i sztuka w dawnej kolonii zachodniej nad Bałtykiem" (1896), "Nieco z dziejów dawnego księstwa inflanckiego i wybitniejszych postaci tego województwa od XVII do XIX stulecia" (w: "Z okolic Dźwiny", 1912), "Z dziejów Dorpatu i uniwersytetu dorpackiego" (1918).

   


   

  Ossendowski Ferdynand Antoni (ur. 27 maja 1876 w Lucynie (łot. Ludza, zm. 3 stycznia 1945 w Żółwinie koło Milanówka) - polski pisarz, dziennikarz, podróżnik, nauczyciel akademicki, członek Akademii Francuskiej, działacz polityczny, naukowy i społeczny. Syn lekarza Marcina Ossendowskiego i Wiktorii z domu Bortkiewicz. Studiował nauki matematyczno-przyrodnicze w Petersburgu, a także chemię i fizykę w Paryżu; pracownik naukowy uniwersytetu w Petersburgu i profesor Uniwersytetu Technicznego w Tomsku. Nie pozostał jednak na uczelni, by poświęcić się karierze naukowej; jego pasją były podróże. W 1905 roku przeniósł się do Mandżurii, gdzie prowadził badania geologiczne. Za organizowanie protestów przeciw represjom w Królestwie Kongresowym skazany przez rosyjski sąd na półtora roku twierdzy. Odzyskał wolność w 1908 roku. Podróżował po Kraju Ałtajskim na Syberii, pływał na statkach handlowych do Indii, Japonii i na Sumatrę. Relacje ze swoich podróży publikował. W czasie wojny domowej w Rosji czynnie współpracował z dowództwem Białych; był m.in. doradcą admirała Kołczaka. Przekazał na Zachód tzw. dokumenty Sissona, który wykazywały, że Lenin był agentem wywiadu niemieckiego, a działalność partii bolszewickiej finansowana była za niemieckie pieniądze. Choć niektóre źródła uważaję te dokumenty za sfałszowane, to fakt pomocy udzielonej Leninowi przez Niemieckie Naczelne Dowództwo jest pewny. Powszechnie znany ze swojej antykomunistycznej postawy po upadku Kołczaka był poszukiwany przez bolszewicką policję polityczną (CzeKa). Dzięki niezwykłym zdolnościom przystosowawczym (m.in. znał biegle 7 języków obcych, w tym chiński i mongolski), udało mu się przedostać z kontrolowanej przez bolszewików Rosji do Mongolii. W jej stolicy Urdze został doradcą mongolskiego przywódcy i bohatera narodowego barona Ungerna, walczącego przy pomocy zorganizowanej przez siebie Azjatyckiej Dywizji Konnej o niepodległość kraju. Dane na temat roli, jaką Ossendowski odegrał w Mongolii, są okryte tajemnicą; była ona niewątpliwie dość istotna, sam jednak wspominał na ten temat niechętnie. Ossendowskiemu światową sławę przyniosła książka: "Zwierzęta, ludzie, bogowie", która osiągnęła rekordową liczbę dziewiętnastu tłumaczeń na języki obce. Opisał w niej wspomnienia z ucieczki z Rosji ogarniętej chaosem rewolucji. Opis obejmuje podróż przez przez Omsk do Krasnojarska, zimę w tajdze, przeprawę do Mongolii i dalej przez Tybet do Chin. Do Polski powrócił w roku 1922. W okresie międzywojennym zajmował się działalnością literacką, publikując wiele powieści, przeważnie w stylu "romansu podróżniczego". Ukazało się 77 książek pisarza 150 przekładów na 20 języków. Pod koniec okupacji, w lutym 1943, wstąpił do konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego. Zmarł w Żółwinie w 1945 roku, tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej, pochowany na cmentarzu w Milanówku. Ossendowski nigdy nie ujawnił żadnych szczegółów swojej działalności polityczno-wywiadowczej. Archiwum zostało skrupulatnie zniszczone przed jego śmiercią. Ze względu na treść jego książki Lenin, fabularyzowanej biografii przywódcy rewolucji październikowej, niezwykle ostrej krytyki rewolucji i komunizmu, po zajęciu Polski przez Rosjan grób Ossendowskiego był pilnie poszukiwany. Po jego znalezieniu ekshumowano zwłoki, gdyż NKWD chciało się upewnić, czy osobisty wróg Lenina na pewno nie żyje. Po wojnie władze polskie zakazały publikowania prac Ossendowskiego. Jego nazwisko nie mogło się pojawić w żadnej oficjalnej encyklopedii, a wszystkie jego książki znajdujące się w bibliotekach były skonfiskowane. Dopiero od roku 1989 jego prace mogą być w Polsce oficjalnie wydawane.


  Pers Teresa (ur. w 1928 roku w Grodnie zm. ...).  Ojciec Nikodem Wieleńczyc (majątek rodowy znajdował się pod Witebskiem). Bracia - Nikodem, Antoni, Feliks i Kazimierz - zgłosili się jako ochotnicy do Wojska Polskiego i walczyli pod dowództwem generała Józefa Dowbór-Muśnickiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uznani zostali za osadników wojskowych i otrzymali do zagospodarowania ziemię w Trocinie koło Baranowicz. Ojciec Teresy otrzymał posadę w Urzędzie Ziemskim w Grodnie. W 1935 roku część urzędów z Białegostoku i Grodna przeniesiono do Nowogródka. Rodzina znalazła się w Nowogródku. Podczas wojny rodzina Teresy ukrywała się w Porzeczu koło Grodna. Za namową starszych kolegów, nastoletnia wówczas Teresa Wieleńczycówna zaczęła uczyć okoliczne dzieci czytania i pisania po polsku. Miała 17 lat w momencie zakończenia wojny. Teresę aresztowano i wyznaczono karę - 10 lat. W ciągu odbytych lat niewoli Teresa przeszła szereg obozów: Tajszet, Nowosybirsk, Mariańsk, Bratsk, była w Mongolii na budowie kolei. W 1954 roku wróciła do Grodna. Ale władze nie chcieli zameldować  byłego więźnia politycznego. „Miałam w paszporcie stempel, zamykający przede mną wszystkie drzwi. Zmuszona byłam wyjechać na Łotwę, gdzie mieszkały moje koleżanki z lagru i gdzie przepisy dla byłych więźniów politycznych były mniej rygorystyczne. Ale nie mogłam zamieszkać w Rydze. Uzyskałam meldunek i pracę w Jełgawie. Tylko po kilkukrotnej, pisemnej prośbie, wysłanej do Moskwy, już w czasie odwilży chruszczowskiej, zdjęto ze mnie ten fatalny paragraf i wydano mi nowy paszport. Natomiast rehabilitację uzyskałam dopiero w 1988 roku"- wspominała Teresa Pers. W 1957 r. w Jełgawie połączyła swój los z Władysławem Persem, Polakiem z Dyneburga (Daugawpils).  Persowie zostali członkami półlegalnego klubu „Polonez". Później wstąpili, do legalnego już, Związku Polaków na Łotwie. Teresa pers wydała dwa zbiory poezji: „Białe chusteczki" i „Wiersze znad Dźwiny" (Echo Kresów). („Wiersze znad Dźwiny",wybór i red.: Jan Leończuk Miłość jak ziarno odwagi: antologia poezji religijnej, Białystok 2001)


  Plater-Zyberk Cecylia (ur. 1853 w Passach, zm. 6 stycznia 1920 w Warszawie) - działaczka społeczna, pedagog i publicystka, założycielka szkół i towarzystw społecznych. Cecylia Plater-Zyberkówna była córką hrabiego Kazimierza Plater-Zyberka oraz Ludwiki z Borewiczów. Początkowo kształciła się w domu rodzinnym w majątku Schlossberg w Kurlandii, następnie w szkole Sióstr Sacré Cœur w Poznaniu. W latach 1879-1880 wyjechała do Paryża, gdzie uczęszczała do szkoły rzemiosł. Po powrocie do kraju osiadła w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł mistrzowski w cechu krawieckim. W 1880 roku wstąpiła do bezhabitowego zgromadzenia sióstr Posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego (przyjmując imię Maria od Stóp Chrystusowych) i przez kilka lat pełniła obowiązki przełożonej warszawskiego domu tego zgromadzenia. W 1883 roku Cecylia Plater-Zyberk założyła szkołę rękodzielniczą dla dziewcząt. Powstałe przy niej (w 1886 roku) gimnazjum żeńskie przekształciło się z czasem (1917) w pełnoprawną szkołę średnią, reaktywowaną w 1993 roku jako Liceum Ogólnokształcące im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Drugą ze szkół założonych przez Cecylię Plater-Zyberkównę była (w 1891 roku) szkoła gospodarstwa wiejskiego w Chyliczkach, działająca początkowo pod nazwą Zakładu Gospodarczego w Chyliczkach, później przekształcona w Szkołę Żeńską Gospodarstwa Wiejskiego, a następnie w Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach. Szkoła ta istnieje do dziś, jako Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie. Cecylia Plater-Zyberk organizowała ponadto liczne kursy zawodowe, między innymi z zakresu pedagogiki i księgowości. Wraz z Kazimierą Proczek Cecylia Plater-Zyberk założyła w 1904 roku Katolicki Związek Kobiet Polskich, którego przez dwa lata była prezeską. Była także współzałożycielką Stowarzyszenia Ziemianek oraz, wraz z ks. Jerzym Matulewiczem (późniejszym biskupem i błogosławionym), Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży, działającego wśród młodzieży męskiej. Angażowała się też w działalność charytatywną, głównie nastawioną na pomoc dzieciom i młodzieży. Działalność publicystyczna Cecylii Plater-Zyberk koncentrowała się na tematyce religijnej i społecznej (łącznie z pozycją kobiet w społeczeństwie) oraz pedagogicznej. Uważa się ją za przedstawicielkę katolicyzmu otwartego, prekursorkę ruchów inteligencji katolickiej. Była autorką około 35 książek i broszur oraz licznych artykułów, na ogół pisanych pod pseudonimami i kryptonimami (C. P. Z., X. Bogusław, Przyjaciółka Młodzieży, Świerszcz, Wrzos). Cecylia Plater-Zyberk została pochowana w grobie rodzinnym na Powązkach.


    

  Plater Jan Ludwik z Broelu herbu własnego (ur. ok. 1686 - zm. 24 listopada 1736) - kasztelan inflancki (do 1735), wojewoda inflancki (1735-1736), głównodowodzący wojsk inflanckich starosta dyneburski, poeta. Był synem Jana Andrzeja (również wojewody inflanckiego) i Ludwiki Marii z Grothusów, bratem Ferdynanda Fabiana (marszałka nadwornego litewskiego), mężem Rozalii z Brzostowskich oraz ojcem Konstantego Ludwika (kasztelana trockiego), Konstancji (żony Jana Augusta Hylzena, wojewody mińskiego) i Józefy Broel-Plater (żony Tadeusza Burzyńskiego, również wojewody mińskiego). W 1729 roku został właścicielem Krasławia i okolicznych dóbr. Tworzył wiersze łacińskie.

   


   

  Plater Kazimierz Konstanty herbu Plater hrabia I (ur. 1749 - zm. 1807) - podkanclerzy litewski z ramienia konfederacji targowickiej, starosta inflancki, wielokrotny konsyliarz Rady Nieustającej.  Amatorsko parał się pisarstwem.  Pozostawił po sobie „Diarjusz podróży z Warszawy do Petersburga Hrab. Kazimierza Konstantego de Broel-Platera [...] w 1782 r. odbytej" przepisany przez J.I. Kraszewskiego, Warszawa 1859 oraz „Listy z podróży do Kaniowa", podczas której w roku 1787 towarzyszył królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu w jego spotkaniu z carycą Katarzyną II.


   

  Słoński Edward (ur. 1872 folwark Zapasiszki gubernia witebska, zm. 24 lipca 1926 w Warszawie) - literat, poeta i powieściopisarz, dentysta. Syn Edwarda Słońskiego i Moniki Grzymałowskiej. Był uczniem gimnazjów w Kazaniu i Wilnie. Za działalność niepodległościową został w 1894 r. zesłany na Syberię. Od 1896 r. należał do Polskiej Partii Socjalistycznej. Został dwukrotnie aresztowany oraz karnie wydalony z Królestwa po roku 1905. Był uczestnikiem rewolucji 1905 r., walczył też w Legionach Józefa Piłsudskiego. W czasie I wojny światowej pracował w swoim zawodzie. Mieszkał w Dyneburgu. W 1920 r. na mocy zarządzenia ministerstwa spraw wojskowych o mobilizacji pisarzy i artystów objął kierownicze stanowisko w Centralnym Komitecie Propagandy (członkowie komitetu nosili mundury oficerskie bez oznak stopni). W latach 1924-1925 należał do zarządu Związku Literatów. Ogłosił m.in. Ta, co nie zginęła (1915 r. wspólnie ze Zdzisławem Dębickim), Z okolic Dźwiny (Witebsk 1912), Idzie żołnierz borem, lasem (1916), Już ją widzieli idącą (1917). Pracował również jako dziennikarz oraz wydawca. Zyskał sobie miano jednego z wybitniejszych polskich poetów, opisujących etos legionowy.


  Ulanowska Stefania była zapaloną etnografią, autorką obszernego artykułu, opublikowanego w 1891 roku w krakowskim czasopiśmie na temat etnografii Łotyszy z Inflant Polskich (zebrała informacje o ich stroju, dialekcie, domostwach, sposobie odżywiania się, wierzeniach, czarach, obrzędach itd.). Interesowała się również archeologią, posiadała zabytki z cmentarzyska w Marienhaus, które przekazała  w 1879 roku do Muzeum Akademii Umiejętności w Krakowie. (Łotysze Inflant polskich, Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, t. XV, XVI, XVIII, Kraków, 1891, 1892, 1895)


  LITERATURA POLSKA ONLINE   

  Poema.art Serwis internetowy, którego przewodnią tematyką jest kultura i sztuka.
  Literatura polska w internecie (Uniwersytet Gdański)
  Poezja polska Informacje na temat poezji, poetów i ich osiągnięć, imprez poetyckich, konkursów, spotkań, koncertów itp.
  Staropolska.pl Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa (ŚREDNIOWIECZE - RENESANS - BAROK) oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.
  Culture.pl informacje o polskiej literaturze, między innymi biografie pisarzy, krótkie omówienia ich dzieł, eseje, artykuły, komentarze na różne tematy związane z literaturą.
  Biografie polskich pisarzy współczesnych
  Spis polskich pisarzy
  Biografie wybranych pisarzy polskich


  Książki w formie elektronicznej (ebooki)    

  Polskie biblioteki cyfrowe
  1. Biblioteka Cyfrowa CODN  
  2. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej      
  3. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej  
  4. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego        
  5. Cyfrowa Biblioteka Narodowa "Polona"   
  6. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  
  7. e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego  
  8. Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa        
  9. Księgozbiór Wirtualny Bibliotek Kościelnych FIDES        
  10. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa  
  11. Małopolska Biblioteka Cyfrowa  
  12. Podlaska Biblioteka Cyfrowa  
  13. Slaska Biblioteka Cyfrowa        
  14. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa  
  15. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa        
  16. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa  
  17. Federacja Bibliotek Cyfrowych  
  18. Polska biblioteka internetowa

  Na poniższych stronach interentowych znaleźć mogą Państwo bezpłatne wersje książek w formie elektronicznej.
  Wolne lektury z portalu można za darmo ściągnąć książkę na tel.komórkowy lub komputer. 
  Projekt Gutenberga najstarszy internetowy twórca bezpłatnych książek w wersji elektronicznej.  
  Mobipocket darmowe ebooki w formacie mobipocket. Książki w różnych językach podzielone tematycznie.   
  Sample eBook Library darmowe książki z biblioteczki firmy Adobe; strona zawiera również zwiastuny nowych wydań. 
  Port Wydawniczy Literatura wirtualny księgozbiór, bogaty wybór tytułów, literatura polska i powszechna.
  Diesel eBook darmowe ebooki, między innymi klasyka literatury amerykańskiej, brytyjskiej, literatura dziecięca, Szekspir i wiele innych. 
  University of Virginia zbiory uniwersytetu w różnych formatach 
  Microsoft Reader bezpłatne słowniki w formacie lit. na stronach Microsoftu. 
  Planet PDF darmowe książki w formacie PDF. 
  Globusz Publishing książki w formacie html.   
   


  NAJWAŻNIEJSZE POLSKIE BIBLIOTEKI

  Biblioteka Narodowa      
  Zakład Narodowy im. Ossolińskich   
  Bibilioteka Europejska

  Biblioteka Jagiellońska    
  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego    
  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 
  Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  
  Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego     
  Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Biblioteka Uniwersytecka w Szczecinie
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego  
  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego  
  Biblioteka Raczyńskich
  Biblioteka Kórnicka    
  Książnica Pomorska 
  Filmoteka Narodowa
      
  Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach
  International Federation of Film Archives (FIAF)   

   


  TARGI KSIĄŻKI W POLSCE
  POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE.
  KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
  Organizatorzy: PTWK, CK „Zamek",
  Międzynarodowe Targi Poznanskie
  60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
  tel. (0-61) 8692295
  fax (0-61) 8692956
  ksiazka@mtp.pl, ptwk&wp.pl
  www.targiksiazki.pl/pl  PERSPEKTYWY
  MIĘDZYNARODOWY
  SALON EDUKACYJNY
  Perspektywy Press
  ul. Nowogrodzka 31
  00-511 Warszawa
  tel. (0-22) 6285862
  fax (0-22) 6291617
  salon@perspektywy.pl
  www.perspektywy.pl/salon


  KRAKOWSKIE TARGI EDUKACYJNE
  Targi w Krakowie sp. z o.o.
  ul. Centralna 41a, 31-586 Kraków
  tel. (0-12) 6445932
  fax (0-12) 6446141
  biuro@targi.krakow.pl
  http://www.targi.krakow.pl/  EDUKACJA
  TARGI EDUKACYJNE
  Centrum Targowe Kielce sp. z o.o.
  ul. Zakładowa1, 25-672 Kielce
  tel. (0-41) 3651221
  fax (0-41) 3651312
  edukacja@targikielce.pl
  http://www.ctk.com.pl/


  WROCŁAWSKIE TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ
  Centrum Naukowo-Badawcze Politechniki Wrocławskiej,
  ul. Janiszewskiego 8 (budynek D-20)
  Wrocław
  tel. (071) 320 23 04, (071) 320 38 23
  tel./fax (071) 328 29 40
  oficwyd@pwr.wroc.pl
  http://www.oficyna.pwr.wroc.pl/


  ŚLĄSKIE TARGI KSIĄŻKI
  Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o. o.
  ul. Bytkowska 1b
  40-955 Katowice
  (miejsce tagów - MTK)
  tel. (032) 7899194
  fax (0-32) 2540227
  m.widera@mtk.katowice.pl
  www.mtk.katowice.pl  TARGI WYDAWCÓW KATOLICKICH
  Sekretariat Targów
  ul. Bonifacego9, 02-914 Warszawa
  tel. (0-22) 6425082, 6519970
  fax (0-22) 6519055
  swk@swk.pl; http://www.swk.pl/


  WARSZAWSKIE TARGI KSIĄŻKI,
  PKiN
  Murator Expo
  ul. Senatorska 13/15
  00-075 Warszawa
  tel. (0-22) 829 66 86, 829 66 80
  fax (0-22) 829 66 81, 829 66 90
  twieczorek@muratorexpo.pl
  http://www.muratorexpo.pl/


  MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI W WARSZAWIE
  PKiN
  CHZ „Ars Polona" S.A.
  ul. Obrońców 25
  03-933 Warszawa
  tel. (0-22) 5098600
  fax (0-22) 5098630
  mtk@arspolona.com.pl
  http://www.bookfair.pl/


  TARGI KSIĄŻKI AKADEMICKIEJ I NAUKOWEJ ACADEMIA

  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  oraz Murator Expo
  ul. Senatorska 13/15
  00-075 Warszawa
  tel. (0-22) 829 66 86, 829 66 80
  fax (0-22) 829 66 81, 829 66 90
  twieczorek@muratorexpo.pl
  http://www.muratorexpo.pl/


  POZNAŃSKIE DNI
  KSIĄŻKI NAUKOWEJ
  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
  im. A.Mickiewicza
  ul. Nowowiejskiego 55
  61-734 Poznań
  tel./fax (0-61) 8293985
  http://www.press.amu.edu.pl/
  Współorganizator:
  Poznański Oddział PTWK


  TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE
  Targi w Krakowie sp. z o.o.
  ul. Centralna 41a, 31-586 Kraków
  Komisarz targów: Katarzyna Popieluch-Kmiecik
  tel. (0-12) 6445932
  fax (0-12) 6446141
  kmiecik@targi.krakow.pl
  http://www.targi.krakow.pl/


  TARGI KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ
  Zamek Królewski
  Porozumienie Wydawców
  Książki Historycznej
  ul. Grzybowska 77
  00-950 Warszawa
  tel./fax (0-22) 6204972, 6204292
  fax (0-22) 6522695
  waldemar.michalski@bellona.pl


  WROCŁAWSKIE PROMOCJE DOBRYCH KSIĄŻEK
  ul. Ruska 61/11, Wrocław
  tel. 71 784 36 91, fax: 71 784 45 91.
  kom. +48 605406208
  e-mail: wpdk@wpdk.pl, http://www.wpdk.pl/
  Szefowa Promocji - Anna Morawiecka
  Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

   

  Mikołaj Rej
  1505-1569

   

  Jan Kochanowski
  1530-1584

   

   Mikołaj
  Sęp Sarzyński
  1550-1581

   

  Andrzej Morsztyn
  1621-1693

   

  Ignacy Krasicki
  1735-1801

   

  Jan Potocki
  1761-1815

   

  Aleksander Fredro
  1793-1867

   

  Adam Mickiewicz
  1798-1855

   

  Juliusz Słowacki
  1809-1849

   

  Zygmunt Krasiński
  1812-1859

     

  Józef Ignacy
  Kraszewski
  1812-1887

   

  Cyprian Kamil
  Norwid
  1821-1883

   

   Adam Asnyk
  1838-1897

   

   Eliza Orzeszkowa
  1841-1910

   

  Maria Konopnicka
  1842-1910

   

  Henryk Sienkiewicz
  1846-1916

     

  Gabriela Zapolska
  1847-1921

      

  Boleslaw Prus
  1847-1912

   

  Joseph Conrad
  Korzeniowski
  1857-1924

   

  Jan Kasprowicz 
  1860-1926

   

  Stefan Żeromski
  1864-1925

   

  Władysław
  Reymont
  1867-1925

   

  Stanisław
  Przybyszewski
  1868-1927

   

  Stanisław
  Wyspiański
  1869-1907

      

   Bolesław Leśmian
  1877-1937

   

  Stanisław Ignacy
  Witkiewicz (Witkacy)
  1885-1939

   

   Bruno Schulz
  1892-1942

   

   Jarosław
  Iwaszkiewicz
  1894-1980

   

  Witold Gombrowicz
  1904-1969

      

  Jerzy Giedroyć
  1906-2000

   

   Jerzy
  Andrzejewski
  1909-1983

   

   Czesław Miłosz
  1911-2004

   

   Jan Kott
  1914-2001

   

   Kazimierz Brandys
  1916-2000

   

  Gustaw
  Herling-Grudziński
  1919-2000

       

   Jan Józef
  Szczepański
  1919-2003

   

   Stanisław Lem
  1921-2006

   

  Julia Hartwig
  1921

   

   Tadeusz Różewicz
  1921

      

   Wisława
  Szymborska
  1923

   

   Zbigniew Herbert
  1924-1998

   

   Zygmunt Bauman
  1925

   

   Jacek Bocheński
  1926

     

  Tadeusz Konwicki
  1926

   

   Leszek Kołakowski
  1927

   

  Andrzej
  Szczypiorski
  1929-2000

   

  Sławomir Mrożek
  1930

   

   Włodzimierz
  Odojewski
  1930

      

   Urszula Kozioł
  1931

   

  Ryszard
  Kapuściński
  1932-2007

   

   Wieslaw Myśliwski
  1932

   

   Jerzy Harasymowicz
  1933-1999

   

  Marek Hłasko
  1934-1969

   

   Joanna
  Olczak-Ronikier
  1934

   

  Hanna Krall
  1935

   

   Marek Nowakowski
  1935

   

   Jarosław Marek
  Rymkiewicz
  1935

       

   Wilhelm Dichter
  1935

   

  Henryk Grynberg
  1936

   

  Janusz Głowacki
  1938

   

  Henryk Waniek
  1942

   

   Chrystian
  Skrzyposzek
  1943-1999

   

   Ryszard Krynicki
  1943

   

   Maria Nurowska
  1944

   

  Adam Zagajewski
  1945

   

   Ewa Lipska
  1945

   

   Stanisław Barańczak
  1946

   

   Andrzej Sapkowski
  1948

   

  Antoni Libera
  1949

   

  Stefan Chwin
  1949

   

   Ewa Maria Slaska
  1949

      

   Anna Bolecka
  1951

   

   Jerzy Pilch
  1952

   

   Magdalena Tulli
  1955

   

   Janusz Rudnicki
  1956

   

   Maria Kolenda
  1956

   

  Paweł Huelle
  1957

   

   Jerzy Łukosz
  1958

   

  Andrzej Stasiuk
  1960

     

   Hanna Kowalewska
  1960

   

  Olga Tokarczuk
  1962

       

   Natasza Goerke
  1962

   

   Brygida Helbig
  1963

      

   Iwona Mickiewicz 1963

   

  Krzysztof
  Niewrzęda
  1964

   

   Manuela
  Gretkowska
  1964

     

   Saramonowicz
  Małgorzata
  1964

   

   Marek Krajewski
  1966

   

   Artur Szlosarek
  1968

   

   Wojciech Kuczok
  1972

   

   Dorota
  Masłowska
  1983

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: