close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 • 12 kwietnia 2017

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze

  Adres: Mednieku iela 6b

  LV 1010 Ryga

   

   

  Ambasada: tel. (+371) 67 03 15 12 ; fax (+371) 67 03 15 49; e-mail: ryga.ambasada@msz.gov.pl

  godziny pracy urzędu: 9.15 – 17.15

   

   

  Urząd jest nieczynny w dni świąteczne łotewskie i polskie.

  Na Łotwie wolne od pracy dni to: 1 stycznia - Nowy Rok, ruchome święta wielkanocne z wolnym Wielkim Piątkiem i Poniedziałkiem Wielkanocnym, 1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy, 4 maja - Ogłoszenie Deklaracji Niepodległości Łotwy, 23 czerwca - dzień Ligo, 24 czerwca - św. Jana, 18 listopada - Proklamowanie Republiki Łotewskiej, 24-26 grudnia - Wigilia i Boże Narodzenie, 31 grudnia - Sylwester.

   

  Wydział Konsularny: tel. (+371) 67 03 15 14; fax: (+371) 67 03 15 54; e-mail: ryga.konsulat@msz.gov.pl

   

  Telefon dyżurny: (+371) 29 47 56 09 (czynny poza godzinami urzędowania, wyłącznie
  w sprawach interwencyjnych
  , nie służy do udzielania standardowych informacji konsularnych)

  Dyżurny e-mail: ryga.wk.dyzurny@msz.gov.pl 

   

   

  Godziny przyjęć interesantów w Wydziale Konsularnym:

   

  poniedziałek –  godz. 13.00 – 16.00,
  wtorek – piątek –  godz. 10.00 – 13.00.

  Ewentualne wizyty poza godzinami przyjęć są możliwe po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub pocztą elektroniczną (nie dotyczy nagłych przypadków).

   

   

  Kompetencja terytorialna: Republika Łotwy

   

   

  1.1.        Dyżury konsula poza siedzibą urzędu

   

  Konsul prowadzi dyżury konsularne w sprawie Karty Polaka – termin dyżuru jest każdorazowo uzgadniany z właściwym oddziałem Związku Polaków na Łotwie, w którym można uzyskać informację o dacie i miejscu dyżuru.

   

  1.2.        Konsulowie honorowi

   

  Na Łotwie nie ma polskich konsulów honorowych.

   

  1.3.        Prawo do informacji przetwarzanych w systemach konsularnych 

   

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

  - czy zbiór istnieje,

  - od kiedy dane są przetwarzane,

  - jakie jest źródło pozyskania danych,

  - w jaki sposób dane są udostępniane,

  - jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,

  - w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych  należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres:

  Konsul RP w Rydze, Mednieku iela 6B, LV-1010 Ryga, Łotwa

   

   

  Wniosek powinien zawierać:   

  1. imię i nazwisko składającego wniosek;

  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

  3. obywatelstwo;

  4. datę i miejsce urodzenia;

  5. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

  7. podpis osoby składającej wniosek.

   

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

   

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  - pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

  - pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

  - pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa;

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych

   

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

  1. ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

  2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

  4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.       

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

   

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  1.4.        Prawo do informacji przetwarzanych w SIS i VIS

   

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji: 

  • czy zbiór istnieje,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • jakie jest źródło pozyskania danych,
  • w jaki sposób dane są udostępniane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

   

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres: 
  Centralny Organ Techniczny KSI
  Komenda Główna Policji
  Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

  Polska

   

  Wniosek powinien zawierać:    

  • imię i nazwisko składającego wniosek;
  • numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
  • obywatelstwo;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
  • przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
  • podpis osoby składającej wniosek.

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  -       pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;

  -       pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;

  -      pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych 

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to: 

  • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
  • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.        

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

   

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  Prawo do wniesienia skargi

   

  Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

   

   Adres do korespondencji:

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

  Polska

  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

  http://www.giodo.gov.pl

   

  Akty prawne:

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: