close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY

 •  

  W języku polskim - http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/zasady/

  W języku angielskim -   http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/

   

  INFORMACJA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

    

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:
    
   • współmałżonek,
   • partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,
   • dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,
   • rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •      dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •      dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

       4. Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:
   

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

    

       5. Podstawy prawne:

   ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274). 

  [1] Ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA KRAJOWA)

   

  Jeżeli zamierzają Państwo przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni (minimum 91) w okresie półrocznym liczonym od daty pierwszego wjazdu, należy aplikować o wizę krajową D.

  Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania:

  - na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana;

  - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym.

   

  1. wniosek wizowy ze zdjęciem (http://www.e-konsulat.gov.pl/). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
  2. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm,
  3. dokument podróży,
  4. podróżne ubezpieczenie medyczne.
  5. posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski
  6. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – należy podać wysokość oraz walutę w jakiej jest pobierana opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego od obywateli państwa urzędowania
  7. Dokumenty uzupełniające (tylko oryginały) – stosownie do sytuacji:

   - oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

   - zezwolenie na pracę;

   - dokument potwierdzający pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową;

   - dokument potwierdzający przyjęcie na uczelnię w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia, w celu szkolenia zawodowego lub w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach;

   - Karta Polaka w celu ew. korzystanie z uprawnień wynikających z jej posiadania.

   Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

    

   Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.

   Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.


  Prawo osób do informacji

   

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

   

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej : http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html ”.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: