close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRAKTYCZNE INFORMACJE

 • ŁOTWA (Republika Łotewska)

  Stolica: Ryga

  Waluta: Euro (EUR), 1 EUR = 100 centów

  Język urzędowy: łotewski

  Inne języki: rosyjski, angielski

   

  PRZEPISY WJAZDOWE

  Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Łotwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się jednak upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości jego właściciela. Paszport lub dowód powinien być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu.

   

  PRZEPISY CELNE

  Turyści podróżujący po krajach UE podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwozu towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

   

  PRZEPISY PRAWNE

  Nielegalny przywóz, posiadanie, produkcja narkotyków i substancji psychotropowych oraz handel nimi to przestępstwa zagrożone wysokimi karami pozbawienia wolności.

  Wykroczenia administracyjne.  Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszły w życie na Łotwie  istotne zmiany
  w Kodeksie Wykroczeń Administracyjnych. Wprowadziły one nowy instrument zabezpieczenia egzekucji prawa w postaci kaucji gwarancyjnej w stosunku do cudzoziemców (turystów
  i przewoźników), którzy dopuścili się na Łotwie wykroczeń administracyjnych i nie uiścili mandatu (grzywny). Kaucja gwarancyjna będzie pobierana od cudzoziemców m.in. za: nabywanie
  i przechowywanie narkotyków i środków psychotropowych w niedużych ilościach, kierowanie środkami transportowymi bez prawa jazdy, przekroczenie dozwolonej szybkości jazdy, kierowanie środkami transportowymi pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wybryki chuligańskie, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających w miejscach publicznych. Kaucja gwarancyjna jest pobierana również za naruszenie przepisów dotyczących: przewozu pasażerów, stanu technicznego środków transportowych, przewozu (zamocowania) ładunków, transportu ładunków niebezpiecznych oraz szybko psujących się artykułów żywnościowych, przepisów dotyczących czasu pracy i wypoczynku kierowców.

  Wysokość kaucji określa urzędnik sporządzający protokół wykroczenia administracyjnego. Jeśli decyzja o wymierzeniu i wysokości kary zostaje powzięta w miejscu popełnienia wykroczenia, wówczas wysokość kaucji równa się wysokości wymierzonej kary (jeśli kara grzywny zostaje uiszczona na miejscu, kaucja  nie jest pobierana). Jeśli protokół zostaje skierowany do właściwego urzędu, wówczas kwota kaucji zostaje ustalona w wysokości maksymalnej kary za konkretne wykroczenie.

  Jeśli kierowca zarejestrowanego za granicą środka transportowego popełnił wykroczenie, którego rozpatrzenie leży w kompetencji Inspekcji Transportu Samochodowego, zostają zatrzymane dokumenty rejestracyjne samochodu i prawo jazdy do chwili wniesienia kaucji  lub opłacenia kary grzywny.

  Tym samym władze łotewskie usankcjonowały stosowaną często praktykę zatrzymywania dokumentów rejestracyjnych pojazdu i prawa jazdy kierowcy-cudzoziemca, w celu zapłaty nałożonego mandatu za wykroczenie (jazda pod wpływem alkoholu, niesprawny pojazd itp.).

   

  MELDUNEK

  Osoby przebywające na Łotwie w celach turystycznych do 90 dni nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

   

  UBEZPIECZENIE

  Obywatele polscy opłacający składki na NFZ mają prawo do korzystania na Łotwie z opieki medycznej w sytuacjach nagłych, w ramach posiadanego ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie
  z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej
  w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu.

   

  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

  Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie ma wymogu obowiązkowych szczepień. Jednak sezonowo odnotowywany jest wzrost zagrożenia odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych; zdarzają się także zachorowania na błonicę i gruźlicę. Nie ma utrudnień dla Polaków
  w dostępie do placówek publicznej służby zdrowia. Należy jednak pamiętać, że - podobnie jak
  w Polsce - aby móc skorzystać z porady specjalisty, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego. Ceny usług medycznych w gabinetach prywatnych są zróżnicowane: wizyta u internisty kosztuje
  ok. 15 EUR, wizyta u lekarza specjalisty, w zależności od regionu i specjalizacji - co najmniej 25 EUR, wizyta u dentysty (RTG, znieczulenie i wypełnienie) od 25 EUR, doba pobytu w szpitalu pacjenta bez ważnego ubezpieczenia - ok. 40 EUR bez dopłat za niektóre materiały i zabiegi specjalistyczne.

   

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW 

  Od 1 stycznia 2017 r. na Łotwie obowiązują opłaty drogowe dla pojazdów o łącznej masie powyżej 3000 kilogramów. Więcej informacji na temat sposobu nabycia winiet, wysokości opłat oraz dróg objętych opłatą znajduje się na stronie internetowej: https://www.lvvignette.eu/.

  Na drogach Łotwy panuje relatywnie niewielki ruch samochodowy, z wyjątkiem tras tranzytowych
  i prowadzących do stolicy oraz ulic w większych aglomeracjach miejskich. Piesi oraz rowerzyści raczej nie mogą liczyć na życzliwość prowadzących pojazdy; wchodząc na jezdnię, powinni zachować szczególną ostrożność. Osoby poruszające się po zmroku na obszarach nie oświetlonych winny zaopatrzyć się w światła odblaskowe. Za brak odblasków przyczepionych do odzieży, torby czy plecaka, jak również za poruszanie się prawą stroną jezdni grozi mandat do 30 EUR. Przez cały rok obowiązuje nakaz jazdy z włączonymi światłami mijania. Od 1 grudnia do 1 marca należy używać opon zimowych. Policja drogowa zwraca szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości oraz na prawidłowe parkowanie. Wobec osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwym obowiązują surowe sankcje, łącznie z karą pozbawienia wolności (zobacz także punkt „Przepisy prawne”).

  Sieć drogowa Łotwy jest dość dobrze rozwinięta. Korzystanie z dróg jest bezpłatne. Za wjazd własnym środkiem transportu do strefy Jurmały (w okresie od 1 kwietnia do 30 września) należy w przydrożnych automatach wnieść opłatę na cele ekologiczne w wysokości 2 EUR.

  Opłaty za przejazd komunikacją miejską, kolejową i autobusową nie są wysokie. Standard świadczonych usług jest zróżnicowany.

   

  BEZPIECZEŃSTWO

  Na Łotwie nie ma podwyższonego zagrożenia przestępczością, jednak policja zaleca zachowanie podstawowych środków ostrożności w dużych skupiskach ludzi, szczególnie w rejonach dworców kolejowych i autobusowych. Turyści powinni unikać sytuacji stwarzających okazję dla złodziei kieszonkowych. Należy unikać zawierania przypadkowych znajomości i samotnych spacerów
  w rejonach odludnych, szczególnie po zmroku, zwłaszcza po spożyciu alkoholu. Ze względu na przypadki kradzieży, wymuszeń na zagranicznych turystach w Rydze zapłaty zawyżonych rachunków za usługi gastronomiczne, hotelowe, uruchomiono specjalny nr tel. 22033000, czynny całodobowo, pod który można zwrócić się o pomoc w razie znalezienia się w trudnej sytuacji. Linia telefoniczna obsługiwana jest po rosyjsku i angielsku. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu (bądź posiadanie napojów alkoholowych w otwartych opakowaniach) w miejscach publicznych (np. w parku bądź na ulicy) może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 15 do 150 euro.

  W lokalach nocnych zdarzają się przypadki zawyżania rachunków i innych oszustw, zwłaszcza przy płatności kartami kredytowymi (klient jest przekonany, że opłaca rachunek w wysokości np. 20 euro, a w rzeczywistości autoryzuje transakcję na np. 1000 euro), a także przypadki stosowania przemocy (np. wobec turystów kwestionujących wysokość rachunku).

   

   

  RELIGIA, OBYCZAJE

  Łotwa jest krajem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. W większych miastach można znaleźć świątynie wszystkich głównych wyznań chrześcijańskich. Największe grupy wyznaniowe stanowią w kolejności: luteranie, katolicy i prawosławni. Obyczaje i święta Łotyszy są związane
  z tradycją chrześcijańską, jak w większości krajów europejskich, oraz z wierzeniami przodków, nawiązującymi do obrzędów przedchrześcijańskich. Święta z czasów pogańskich odnoszą się do zmian pór roku, i tak świętowane są głównie Meteņi, Miķeļi, Jani, Martiņi. Hucznie obchodzone są Jani, zw. też Ligo (23 i 24 czerwca). Wówczas domy ozdabia się wiankami z traw, kwiatów polnych czy z liści dębu. Nosi się je także na głowie lub zawiesza na samochodach. W nocy świętuje się tradycyjnie przy ogniskach poza miastem, nawiązując w ten sposób do kultu ognia.

   

  ŚWIĘTA

  Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia - Nowy Rok, ruchome święta wielkanocne z wolnym Wielkim Piątkiem i Poniedziałkiem Wielkanocnym, 1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy, 4 maja - Ogłoszenie Deklaracji Niepodległości Łotwy, 23 czerwca - dzień Ligo, 24 czerwca - św. Jana,
  18 listopada - Proklamowanie Republiki Łotewskiej, 24-26 grudnia - Wigilia i Boże Narodzenie,

  31 grudnia - Sylwester.

   

  PRZYDATNE INFORMACJE:

  Wymiana pieniędzy w większych miastach nie nastręcza trudności z uwagi na istniejącą sieć punktów wymiany walut. Sporadycznie można wymienić także złotówki. Powszechne w użyciu są karty kredytowe i bankomatowe.

  W dni powszednie urzędy czynne są w godzinach 9.00-17.00, z przerwą obiadową od 12.00 do 13.00. W przededniu świąt urzędy zamykane są godzinę wcześniej.

  W czasie tradycyjnego dwudniowego święta, zwanego Ligo (23-24 czerwca), urzędy są nieczynne,
  a ruch w miastach jest bardzo utrudniony z uwagi na organizowane pochody i festyny.

  Należy pamiętać o jednogodzinnej różnicy czasu między Polską a Łotwą: jeśli np. w Rydze jest godzina 8.00, to w Warszawie 7.00.

  Informacja miejscowa: tel. 1188 (m.in. w języku rosyjskim i angielskim). W sytuacjach nadzwyczajnych należy dzwonić: straż pożarna - tel. 01, policja - tel. 02, pogotowie ratunkowe - tel. 03, zintegrowany system ratowniczy - 112, pomoc turystom - tel. 22033000.

  Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

  Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat  lub Odyseusz.

   

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej

  Adres: Ryga, Mednieku iela 6b, LV-1010

  Tel.: +371 67 03 15 00;  Wydział Konsularny: +371 67 03 15 14;

  Tel. dyżurny: +371 29 47 56 09 (czynny po godzinach urzędowania – wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych)

  Faks: +371 670 315 49

  ryga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  ryga.konsulat@msz.gov.pl

   

  Ryga, 22 czerwca 2015 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: